Op ‘e Roaster januari 2010

2010-2020 Born en van der Graaf

Onderstaand artikel stond in de regionale krant van januari 2010.

Waar Berlikum rond het midden van de vorige eeuw de bakermat was van kleine zelfstandige gerniers rondom de veiling, onderscheiden de huidige ondernemers zich met een vergelijkbare handelsgeest, maar dan meer en meer in de dienstverlenende sector. Menno Born en Johan van der Graaf, beiden met een ruime ervaring in financiële dienstverlening voor bedrijven en particulieren, namen de stap om als één bedrijf verder te gaan. Sinds 1 januari prijkt het nieuwe logo op hun mooie bedrijfsruimte aan de Bitgumerdijk. Born en van der Graaf verbonden door een krachtige plus, welke de versterkende werking van hun samenvoeging aangeeft. Kennis van zaken, betrokkenheid bij klanten en een frisse daadkrachtige uitstraling zijn de ingrediënten om er een succesverhaal van te maken. Met zeventien jaar ervaring in de accountancy kent  Menno Born het klappen van de zweep in de financiële branche. Uit enige mate van onvrede over de regeltjescultuur en de soms onpersoonlijke benadering naar de klant toe besloot Menno Born in 2009 met een eigen bedrijf van start te gaan. Belangrijk daarbij was laagdrempeligheid voor particulieren en ondernemers en voor een  redelijk tarief mensen bij administratie, begrotingen en jaarrekeningen van dienst te zijn. Johan van der Graaf bewoog zich in een vergelijkbare financiële vijver maar had zijn specialisme vooral ondergebracht in de auto branche waar hij naast hoofd administratie en controller ook de functie van manager bekleedde binnen verschillende  organisaties. Sinds 2004 begon hij part time voor zichzelf  en in 2009, na wisseling van de wacht in de top bij zijn vaste werkgever, was daar het laatste zetje tot full time ondernemerschap. Bedrijfsmatig maakten Menno Born  en Johan van der Graaf toen al gebruik van elkanders diensten en langzamerhand ontstond het goede gevoel om gezamenlijk als één bedrijf verder te gaan. Bij beide personen dus een grote veelzijdigheid en een voorliefde voor administratieve ondersteuning en daarmee gecombineerd een  bedrijfsmatig adviserende en sturende  rol. Want dat is één van de kernpunten van de nieuwe onderneming aldus Van der Graaf. ”Mei tinke mei de klant en de ûndernimmer. Stjoering jaan en it gefoel dat je sels suver ek undernimme mei harren. ”Daarin moet dan ook de kracht van hun bedrijf en de samenwerking liggen. Een financiële en adviserende dienstverlening gebaseerd op vertrouwen en persoonlijke benadering. Korte lijnen en vertrouwd zijn met diegene die je opdracht behandelt. Menno weet uit ervaring dat bereikbaarheid en een onderlinge band bij een groot accountancy kantoor vaak te wensen overlaat. “Je hawwe der faaks in soad ferrin en it binne dan ek faaks ferskillende meiwurkers der‟t je mei te dwaan krije. Dat jout ûndúdlikens en argewaasje by de klant. De klant wol graach ien persoan ha wer hy terjochte kin mei syn fragen.” En dat is nu precies de leemte waar hun administratie kantoor op in kan springen.  Voor een concurrerende prijs bieden Born en Van der Graaf hun diensten aan op gebied van belastingaanvraag voor particulieren en bedrijven, opstellen van begrotingen en jaarrekeningen en het opstellen van een bedrijfsplan, waarbij door middel van het lezen van de cijfers en het verband daarmee in de bedrijfsvoering gericht en ondersteunend de onderneming tot een beter rendement kan komen. Zo is maar goed te zien dat er veel meer uitdagingen in de financiële wereld zitten dan menigeen denkt en dat het niet altijd een “ver van mijn bed show” hoeft te zijn.  De start is veelbelovend voor deze rasechte Berlikumers. Dienstverlening vanuit hun nieuwe pand of, indien nodig, met Johan van der Graaf als “vliegende keep” op locatie. De betekenisvolle plus van het logo moet zich dan de komende tijd ook gaan waarmaken, als dat beetje extra wat moet uitstijgen boven de geldende norm.